OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

STATUS: Zatvoren / Closed

NAZIV NABAVE:
Proizvodna linija za proizvodnju konzervnih podova i inovativnih peel off poklopaca
Evidencijski broj nabave: Roba 01

PODACI O NARUČITELJU:
Naziv i sjedište naručitelja: Lim Samobor d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor
OIB: 42395515009
MBS: 080366127
Broj telefona: +385 (1) 3322 742
Internetska adresa: http://www.lim-samobor.hr/
Adresa elektroničke pošte: lim@lim-samobor.hr


KONTAKT PODACI:
Ime i prezime: Ivana Simić
Broj telefona: +385 (1) 3322 742
Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor
Adresa elektroničke pošte: ivana.simic@lim-samobor.hrOSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je proizvodna linija za proizvodnju konzervnih podova i inovativnih peel off poklopaca te edukacija zaposlenika za rad na proizvodnoj liniji. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad proizvodne linije.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Roba (Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi)

DATUM OBJAVE:20.9.2016.
Postupak nabave počinje danom objave Obavijesti o nabavi na internetskoj stranici Naručitelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:10.10.2016. u 10 sati

MJESTO NA KOJEM JE DOSTUPNA DOKUMENTACIJA/DODATNE INFORMACIJE:
Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici http://lim-samobor.hr/hr/27/javna-nabava/

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: ivana.simic@lim-samobor.hr.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Cijena ponude se iskazuje u HRK ili EUR. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: LIM Samobor d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor.

DOKUMENTACIJA:
EV: Roba 01 - Obavijest o nabavi
EV: Roba 01 - Dokumentacija za nadmetanje

Unosom ispravne e-mail adrese na istu će Vam stići link s kojeg je omogućen download navedene dokumentacije.

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 (1) 3322 742.

PROCUREMENT NOTICE

Procurement procedure for Entities not subject to Public Procurement Act

STATUS: Zatvoren / Closed

NAME OF THE PROCUREMENT:
Complete automatic production line for sanitary ends and aluminum peel off ends
Publication ref.: Supplies 01

INFORMATION ON CONTRACTION AUTHORITY:
Name and address of Contracting Authority: Lim Samobor d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor
VAT ID : 42395515009
RN : 080366127
Telephone number : +385 (1) 3322 742
Web address : http://www.lim-samobor.hr/
E-mail address : lim@lim-samobor.hr
* Note: The Contracting Authority is not subject to the Public Procurement Act.

CONTACT INFORMATION:
Name and surname Ivana Simić
Telephone number : +385 (1) 3322 742
Address : Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor
E-mail address: ivana.simic@lim-samobor.hrINFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:
Subject of procurement is Complete automatic production line for sanitary ends and aluminum peel off ends and the education for employees on the use of production line. Procurement includes delivery, installation and commissioning of the production line.

The subject of procurement is not divided into lots and tenderers must submit an offer for the entire subject of procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE:
Supplies (publication of the Procurement notice)

DATE OF PROCUREMENT NOTICE: 20.9.2016.

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION: 10.10.2016. until 10:00 a.m.

LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE/ ADDITIONAL INFORMATION:
Contracting Authority publishes Procurement notice and tender documentation with belonging appendixes on the web page: http://lim-samobor.hr/hr/27/javna-nabava/

During the period for submission of offers Tenderers may require additional information or clarifications regarding the tender documentation only by requests in written form submitted on e-mail: ivana.simic@lim-samobor.hr.

The offer, together with other appropriate documentation, is made in Croatian or English language. The price of the offer is stated in Croatian kunas (HRK) or in Euros (EUR). The offers shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: LIM Samobor d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor.

DOCUMENTATION :
Publication ref.: Supplies 01 – Procurement notice
Publication ref.: Supplies 01 – Tender documentation

By entering a valid e-mail address you will receive a link allowing download of the above mentioned documentation.

If you are having trouble with downloading the documentation, please contact us on number +385 (1) 3322 742.

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

STATUS: Zatvoren / Closed

NAZIV NABAVE:
Proizvodna linija za proizvodnju konzervnih podova i inovativnih peel off poklopaca
Evidencijski broj nabave: Roba 01

PODACI O NARUČITELJU:
Naziv i sjedište naručitelja: Lim Samobor d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor
OIB: 42395515009
MBS: 080366127
Broj telefona: +385 (1) 3322 742
Internetska adresa: http://www.lim-samobor.hr/
Adresa elektroničke pošte: lim@lim-samobor.hr


KONTAKT PODACI:
Ime i prezime: Ivana Simić
Broj telefona: +385 (1) 3322 742
Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor
Adresa elektroničke pošte: ivana.simic@lim-samobor.hrOSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je proizvodna linija za proizvodnju konzervnih podova i inovativnih peel off poklopaca te edukacija zaposlenika za rad na proizvodnoj liniji. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad proizvodne linije.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Roba (Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi)

DATUM OBJAVE:20.9.2016.
Postupak nabave počinje danom objave Obavijesti o nabavi na internetskoj stranici Naručitelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:10.10.2016. u 10 sati

MJESTO NA KOJEM JE DOSTUPNA DOKUMENTACIJA/DODATNE INFORMACIJE:
Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici http://lim-samobor.hr/hr/27/javna-nabava/

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: ivana.simic@lim-samobor.hr.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Cijena ponude se iskazuje u HRK ili EUR. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: LIM Samobor d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor.

DOKUMENTACIJA:
EV: Roba 01 - Obavijest o nabavi
EV: Roba 01 - Dokumentacija za nadmetanje

Unosom ispravne e-mail adrese na istu će Vam stići link s kojeg je omogućen download navedene dokumentacije.

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 (1) 3322 742.

PROCUREMENT NOTICE

Procurement procedure for Entities not subject to Public Procurement Act

STATUS: Zatvoren / Closed

NAME OF THE PROCUREMENT:
Complete automatic production line for sanitary ends and aluminum peel off ends
Publication ref.: Supplies 01

INFORMATION ON CONTRACTION AUTHORITY:
Name and address of Contracting Authority: Lim Samobor d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor
VAT ID : 42395515009
RN : 080366127
Telephone number : +385 (1) 3322 742
Web address : http://www.lim-samobor.hr/
E-mail address : lim@lim-samobor.hr
* Note: The Contracting Authority is not subject to the Public Procurement Act.

CONTACT INFORMATION:
Name and surname Ivana Simić
Telephone number : +385 (1) 3322 742
Address : Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor
E-mail address: ivana.simic@lim-samobor.hrINFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:
Subject of procurement is Complete automatic production line for sanitary ends and aluminum peel off ends and the education for employees on the use of production line. Procurement includes delivery, installation and commissioning of the production line.

The subject of procurement is not divided into lots and tenderers must submit an offer for the entire subject of procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE:
Supplies (publication of the Procurement notice)

DATE OF PROCUREMENT NOTICE: 20.9.2016.

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION: 10.10.2016. until 10:00 a.m.

LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE/ ADDITIONAL INFORMATION:
Contracting Authority publishes Procurement notice and tender documentation with belonging appendixes on the web page: http://lim-samobor.hr/hr/27/javna-nabava/

During the period for submission of offers Tenderers may require additional information or clarifications regarding the tender documentation only by requests in written form submitted on e-mail: ivana.simic@lim-samobor.hr.

The offer, together with other appropriate documentation, is made in Croatian or English language. The price of the offer is stated in Croatian kunas (HRK) or in Euros (EUR). The offers shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: LIM Samobor d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/b, 10430 Samobor.

DOCUMENTATION :
Publication ref.: Supplies 01 – Procurement notice
Publication ref.: Supplies 01 – Tender documentation

By entering a valid e-mail address you will receive a link allowing download of the above mentioned documentation.

If you are having trouble with downloading the documentation, please contact us on number +385 (1) 3322 742.